BB code

 • [B], [I], [U], [S] - ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ และขีดฆ่า

  ทำให้ข้อความที่คลุมดำเป็นตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ หรือขีดฆ่า
  ตัวอย่าง:
  นี่คือข้อความ [B]ตัวหนา[/B]
  นี่คือข้อความ [I]ตัวเอียง[/I]
  นี่คือข้อความ [U]ขีดเส้นใต้[/U]
  นี่คือข้อความ [S]ขีดฆ่า[/S]
  ผลลัพธ์:
  นี่คือข้อความ ตัวหนา
  นี่คือข้อความ ตัวเอียง
  นี่คือข้อความ ขีดเส้นใต้
  นี่คือข้อความ ขีดฆ่า
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - สีข้อความ ฟอนต์ และขนาด

  เปลี่ยนสี ฟอนต์หรือขนาดของข้อความที่คลุมดำ
  ตัวอย่าง:
  นี่คือข้อความ [COLOR=red]สีแดง[/COLOR] และ [COLOR=#0000cc]สีน้ำเงิน[/COLOR]
  นี่คือข้อความที่ใช้ฟอนต์ [FONT=Courier New]Courier New[/FONT]
  นี่คือข้อความ [SIZE=1] ขนาดเล็ก [/SIZE] และ [SIZE=7] ข้อความขนาดใหญ่ [/SIZE]
  ผลลัพธ์:
  นี่คือข้อความ สีแดง และ สีน้ำเงิน
  นี่คือข้อความที่ใช้ฟอนต์ Courier New
  นี่คือข้อความ ขนาดเล็ก และ ข้อความขนาดใหญ่
 • [URL], [EMAIL] - การเชื่อมโยง

  สร้างลิงก์โดยใช้ข้อความที่ถูกคลุมดำเป็นเป้าหมาย
  ตัวอย่าง:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL][email protected][/EMAIL]
  ผลลัพธ์:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - การเชื่อมโยง (ขั้นสูง)

  ลิงก์ข้อความที่ถูกตัดคำไปยังเว็บเพจหรือที่อยู่อีเมลที่ระบุ
  ตัวอย่าง:
  [URL=https://www.example.com]ไปยังเว็บไซต์ example.com[/URL]
  [[email protected]]ส่งอีเมลไปหาฉัน[/EMAIL]
  ผลลัพธ์:
 • [USER=ID] - การเชื่อมโยงโปรไฟล์

  ลิงก์ไปยังโปรไฟล์ของผู้ใช้ โดยทั่วไปจะแทรกโดยอัตโนมัติเมื่อกล่าวถึงผู้ใช้
  ตัวอย่าง:
  [USER=1]ชื่อผู้ใช้[/USER]
  ผลลัพธ์:
 • [IMG] - ภาพ

  แสดงรูปภาพโดยใช้ข้อความที่คลุมดำไว้เป็น URL
  ตัวอย่าง:
  [IMG]https://mc-th.org/styles/mcth/logo.png[/IMG]
  ผลลัพธ์:
  logo.png
 • [MEDIA=site] - สื่อฝังตัว

  ฝังสื่อจากไซต์ที่ได้รับการอนุมัติลงในข้อความของคุณ แนะนำให้คุณใช้ปุ่มสื่อในแถบเครื่องมือแก้ไข
  เว็บไซต์ที่รองรับ: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, X, Vimeo, YouTube
  ตัวอย่าง:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  ผลลัพธ์:
  เครื่องเล่น YouTube แบบฝังจะปรากฏที่นี่
 • [LIST] - รายการ

  แสดงรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข
  ตัวอย่าง:
  [LIST]
  [*]หัวข้อย่อย 1
  [*]หัวข้อย่อย2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]ลำดับเลข 1
  [*]ลำดับเลข 2
  [/LIST]
  ผลลัพธ์:
  • หัวข้อย่อย 1
  • หัวข้อย่อย2
  1. ลำดับเลข 1
  2. ลำดับเลข 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - การจัดตำแหน่งข้อความ

  เปลี่ยนการจัดตำแหน่งของข้อความที่คลุมดำ
  ตัวอย่าง:
  [LEFT]จัดชิดซ้าย[/LEFT]
  [CENTER]จัดกึ่งกลาง[/CENTER]
  [RIGHT]จัดชิดขวา[/RIGHT]
  ผลลัพธ์:
  จัดชิดซ้าย​
  จัดกึ่งกลาง​
  จัดชิดขวา​
 • [QUOTE] - ข้อความที่อ้างอิงมา

  แสดงข้อความที่อ้างอิงมามาจากแหล่งอื่น คุณอาจระบุชื่อแหล่งที่มา
  ตัวอย่าง:
  [QUOTE]ข้อความที่อ้างอิงมา[/QUOTE]
  [QUOTE=บางคน]ข้อความที่อ้างอิงมา[/QUOTE]
  ผลลัพธ์:
  ข้อความที่อ้างอิงมา
  บางคน กล่าวว่า:
  ข้อความที่อ้างอิงมา
 • [SPOILER] - ข้อความที่มีสปอยเลอร์

  ซ่อนข้อความที่อาจมีสปอยเลอร์เพื่อให้ผู้ใช้ต้องคลิก
  ตัวอย่าง:
  [SPOILER]สปอยเลอร์ทั่วไป[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]สปอยเลอร์พร้อมชื่อ[/SPOILER]
  ผลลัพธ์:
  สปอยเลอร์ทั่วไป
  สปอยเลอร์พร้อมชื่อ
 • [ISPOILER] - ข้อความแบบอินไลน์ที่มีสปอยเลอร์

  ช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อความแบบอินไลน์ในเนื้อหาปกติซึ่งซ่อนข้อความที่อาจมีสปอยเลอร์และต้องคลิกเพื่อให้ผู้ดูเห็น
  ตัวอย่าง:
  คุณต้องคลิก [ISPOILER]คำ[/ISPOILER] ต่อไปนี้เพื่อดูเนื้อหา
  ผลลัพธ์:
  คุณต้องคลิก คำ ต่อไปนี้เพื่อดูเนื้อหา
 • [CODE] - แสดงรหัสการเขียนโปรแกรม

  แสดงข้อความในหนึ่งในหลายภาษาการเขียนโปรแกรมโดยเน้นไวยากรณ์ที่เป็นไปได้
  ตัวอย่าง:
  General code:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rich code:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  ผลลัพธ์:
  General code:
  โค้ด:
  General
  code

  Rich code:
  Rich (BB code):
  Rich
  code

  PHP code:
  PHP:
  echo $hello . ' world';

  JS code:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - แสดงรหัสการเขียนโปรแกรมแบบอินไลน์

  ช่วยให้คุณสามารถแสดงโค้ดแบบอินไลน์ในเนื้อหาโพสต์ปกติ ไวยากรณ์จะไม่ถูกเน้น
  ตัวอย่าง:
  ส่วนโค้ดแบบอินไลน์ [ICODE]เป็นวิธีที่สะดวก[/ICODE] ในการแสดงโค้ดแบบอินไลน์

  การจัดรูปแบบที่หลากหลายภายในส่วนโค้ดแบบอินไลน์ [ICODE=rich]ก็ได้ [COLOR=red]การรองรับ[/COLOR] [U]อีกด้วย[/U][/ICODE]
  ผลลัพธ์:
  ส่วนโค้ดแบบอินไลน์ เป็นวิธีที่สะดวก ในการแสดงโค้ดแบบอินไลน์

  การจัดรูปแบบที่หลากหลายภายในส่วนโค้ดแบบอินไลน์ ก็ได้ การรองรับ อีกด้วย
 • [INDENT] - เยื้องข้อความ

  เยื้องข้อความที่คลุมดำ สิ่งนี้สามารถซ้อนสำหรับเยื้องขนาดใหญ่
  ตัวอย่าง:
  ข้อความปกติ
  [INDENT]ข้อความที่เยื้อง[/INDENT]
  [INDENT=2]ข้อความที่เยื้องมากกว่าเดิม[/INDENT]
  ผลลัพธ์:
  ข้อความปกติ
  ข้อความที่เยื้อง​
  ข้อความที่เยื้องมากกว่าเดิม​
 • [TABLE] - ตาราง

  มาร์กอัปพิเศษเพื่อแสดงตารางในเนื้อหาของคุณ
  ตัวอย่าง:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]ส่วนหัว 1[/TH]
  [TH]ส่วนหัว 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]เนื้อหา 1[/TD]
  [TD]เนื้อหา 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  ผลลัพธ์:
  ส่วนหัว 1ส่วนหัว 2
  เนื้อหา 1เนื้อหา 2
 • [HEADING=level] - ระดับหัวเรื่อง 1 ถึง 3

  ทำเครื่องหมายข้อความเป็นหัวข้อที่มีโครงสร้างเพื่อให้เครื่องอ่านง่าย
  ตัวอย่าง:
  [HEADING=1]หัวเรื่องหลัก[/HEADING]
  ข้อความนี้อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก ใช้เพื่อแยกส่วนหลักของบทความ (ระดับที่ 1)

  [HEADING=2]หัวเรื่องรอง[/HEADING]
  เมื่อต้องการแบ่งย่อยส่วนหลักของบทความ ให้ใช้หัวเรื่องรอง (ระดับที่ 2)

  [HEADING=3]หัวข้อย่อย[/HEADING]
  หากคุณต้องการส่วนย่อยเพิ่มเติม คุณสามารถเลื่อนไปที่หัวข้อย่อย (ระดับที่ 3)
  ผลลัพธ์:

  หัวเรื่องหลัก​

  ข้อความนี้อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก ใช้เพื่อแยกส่วนหลักของบทความ (ระดับที่ 1)

  หัวเรื่องรอง​

  เมื่อต้องการแบ่งย่อยส่วนหลักของบทความ ให้ใช้หัวเรื่องรอง (ระดับที่ 2)

  หัวข้อย่อย​

  หากคุณต้องการส่วนย่อยเพิ่มเติม คุณสามารถเลื่อนไปที่หัวข้อย่อย (ระดับที่ 3)
 • [PLAIN] - ข้อความธรรมดา

  ปิดใช้งานการแปล BB Code บนข้อความที่คลุมดำ
  ตัวอย่าง:
  [PLAIN]นี่ไม่ใช่ข้อความ [B]ตัวหนา[/B][/PLAIN]
  ผลลัพธ์:
  นี่ไม่ใช่ข้อความ [B]ตัวหนา[/B]
 • [ATTACH] - การแทรกไฟล์แนบ

  แทรกสิ่งที่แนบมา ณ จุดที่ระบุ หากสิ่งที่แนบมาเป็นภาพรูปขนาดย่อหรือขนาดเต็มจะถูกแทรก โดยทั่วไปจะแทรกโดยคลิกที่ปุ่มที่เหมาะสม
  ตัวอย่าง:
  รูปขนาดย่อ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  ขนาดเต็ม: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  ผลลัพธ์:
  เนื้อหาของไฟล์แนบจะปรากฏที่นี่
 • [GALLERY=option] - แกลลอรี่ฝัง

  BB Code สำหรับแสดงรูปภาพในแกลเลอรี่และอัลบั้ม
  ตัวอย่าง:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
  ผลลัพธ์:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
 • [HELP] - ช่วยเหลือ

  ช่วยเหลือ
  ตัวอย่าง:
  [help]ข้อความ...[/help]
  ผลลัพธ์:
  ช่วยเหลือ
  ข้อความ...
 • [IMPORTANT] - สำคัญ

  สำคัญ
  ตัวอย่าง:
  [important]ข้อความ...[/important]
  ผลลัพธ์:
  สำคัญ
  ข้อความ...
 • [INFO] - ข้อมูล

  ข้อมูล
  ตัวอย่าง:
  [info]ข้อความ...[/info]
  ผลลัพธ์:
  ข้อมูล
  ข้อความ...
 • [WARNING] - คำเตือน

  คำเตือน
  ตัวอย่าง:
  [warning]ข้อความ...[/warning]
  ผลลัพธ์:
  คำเตือน
  ข้อความ...
Top