พฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น เกิดจากอะไร?

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ เกิดจากอะไร?
พฤติกรรมของคนนั้นๆเกิดจาก สิ่งที่อยู่รอบตัว เช่น การสั่งสอน (สำคัญ) , การชักชวน , การกระทำของผู้อื่น เป็นต้น หากสังคมไหนประพฤติตัวเช่นไรสังคมก็ย่อมเป็นเช่นนั้นขึ้นอยู่กับสังคมว่าจะดีหรือไม่