แก้ไขแล้ว Serverดับเอง

สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม

DiFve

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
คือน้องผมเข้าเซิฟผมแล้วจู่ๆเซิฟจะปิดเองเลยครับ แต่พอเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นเซิฟก็เป็นปกติไม่ปิด ตัวอย่างใช้ชื่อAเข้าเซิฟมาแล้วเซิฟCrashเลย แต่พอเปลี่ยนเป็นชื่อๅB เข้ามาเล่นได้ตามปกติ
ใช้Spigot เปิดครับ

---- Minecraft Crash Report ----
// I just don't know what went wrong :(

Time: 7/4/2562, 18:10 น.
Description: Exception generating new chunk

java.util.concurrent.CompletionException: java.lang.RuntimeException: We are asking a region for a chunk out of bound | 42 -15
at java.util.concurrent.CompletableFuture.encodeThrowable(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.completeThrowable(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.uniApply(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$UniApply.tryFire(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$Completion.run(Unknown Source)
at com.google.common.util.concurrent.MoreExecutors$DirectExecutorService.execute(MoreExecutors.java:260)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$UniCompletion.claim(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.uniApply(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$UniApply.tryFire(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.uniApplyStage(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.thenApplyAsync(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:147)
at java.util.Map.computeIfAbsent(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:137)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:105)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:22)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at java.util.Map.computeIfAbsent(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:137)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:105)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:22)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at java.util.Map.computeIfAbsent(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:137)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:105)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:22)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at java.util.Map.computeIfAbsent(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:137)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:115)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler.a(SourceFile:61)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncSupply.run(Unknown Source)
at com.google.common.util.concurrent.MoreExecutors$DirectExecutorService.execute(MoreExecutors.java:260)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.asyncSupplyStage(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.supplyAsync(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler.a(SourceFile:62)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.SchedulerBatch.a(SourceFile:39)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkProviderServer.getChunkAt(ChunkProviderServer.java:109)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerChunk.a(SourceFile:87)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerChunkMap.flush(PlayerChunkMap.java:135)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.WorldServer.doTick(WorldServer.java:291)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:951)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:417)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:830)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:728)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.RuntimeException: We are asking a region for a chunk out of bound | 42 -15
at net.minecraft.server.v1_13_R2.RegionLimitedWorldAccess.getChunkAt(RegionLimitedWorldAccess.java:73)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkGeneratorAbstract.addDecorations(ChunkGeneratorAbstract.java:88)
at org.bukkit.craftbukkit.v1_13_R2.generator.NormalChunkGenerator.addDecorations(NormalChunkGenerator.java:59)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkTaskDecorate.a(SourceFile:12)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkTask.a(SourceFile:35)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:95)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkTaskScheduler.a(ChunkTaskScheduler.java:75)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkTaskScheduler.a(ChunkTaskScheduler.java:1)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:147)
... 47 more


A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
---------------------------------------------------------------------------------------

-- Head --
Thread: Server thread
Stacktrace:
at java.util.concurrent.CompletableFuture.encodeThrowable(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.completeThrowable(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.uniApply(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$UniApply.tryFire(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$Completion.run(Unknown Source)
at com.google.common.util.concurrent.MoreExecutors$DirectExecutorService.execute(MoreExecutors.java:260)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$UniCompletion.claim(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.uniApply(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$UniApply.tryFire(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.uniApplyStage(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.thenApplyAsync(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:147)
at java.util.Map.computeIfAbsent(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:137)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:105)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:22)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at java.util.Map.computeIfAbsent(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:137)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:105)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:22)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at java.util.Map.computeIfAbsent(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:137)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:105)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkStatus.a(SourceFile:22)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:143)
at java.util.Map.computeIfAbsent(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:137)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler$a.a(SourceFile:115)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler.a(SourceFile:61)
at java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncSupply.run(Unknown Source)
at com.google.common.util.concurrent.MoreExecutors$DirectExecutorService.execute(MoreExecutors.java:260)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.asyncSupplyStage(Unknown Source)
at java.util.concurrent.CompletableFuture.supplyAsync(Unknown Source)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.Scheduler.a(SourceFile:62)

-- Chunk to be generated --
Details:
Location: 40,-17
Position hash: -73014443992
Generator: [email protected]57d3d29
Stacktrace:
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkProviderServer.a(ChunkProviderServer.java:164)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkProviderServer.getChunkAt(ChunkProviderServer.java:114)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerChunk.a(SourceFile:87)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerChunkMap.flush(PlayerChunkMap.java:135)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.WorldServer.doTick(WorldServer.java:291)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:951)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:417)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:830)
at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:728)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

-- Affected level --
Details:
Level name: world
All players: 2 total; [EntityPlayer['DiFve'/353, l='world', x=224.96, y=64.00, z=-306.08](DiFve at 224.9635302120048,64.0,-306.079879213813), EntityPlayer['Navv'/2070, l='world', x=480.52, y=60.93, z=-326.93](Navv at 480.51566256336815,60.93065971510908,-326.93490675622644)]
Chunk stats: ServerChunkCache: 846 Drop: 3
Level seed: 5591596104841466546
Level generator: ID 00 - default, ver 1. Features enabled: true
Level generator options: {}
Level spawn location: World: (240,63,-205), Chunk: (at 0,3,3 in 15,-13; contains blocks 240,0,-208 to 255,255,-193), Region: (0,-1; contains chunks 0,-32 to 31,-1, blocks 0,0,-512 to 511,255,-1)
Level time: 3206862 game time, 3412324 day time
Level dimension: 0
Level storage version: 0x04ABD - Anvil
Level weather: Rain time: 7189 (now: true), thunder time: 52830 (now: false)
Level game mode: Game mode: survival (ID 0). Hardcore: false. Cheats: false

-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.13.2
Operating System: Windows 7 (amd64) version 6.1
Java Version: 1.8.0_201, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 942751448 bytes (899 MB) / 1249378304 bytes (1191 MB) up to 2863661056 bytes (2731 MB)
JVM Flags: 1 total; -Xmx3072M
CraftBukkit Information:
Running: CraftBukkit version git-Spigot-518206a-a5b9c7b (MC: 1.13.2) (Implementing API version 1.13.2-R0.1-SNAPSHOT) false
Plugins: {}
Warnings: DEFAULT
Reload Count: 0
Threads: { WAITING NonBlockingInputStreamThread: [java.lang.Object.wait(Native Method), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #0: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.SelectedSelectionKeySetSelector.select(SelectedSelectionKeySetSelector.java:62), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:756), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:411), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Server Infinisleeper: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), net.minecraft.server.v1_13_R2.DedicatedServer$1.run(DedicatedServer.java:66)], WAITING Thread-4: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source), java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source), java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source), com.mojang.util.QueueLogAppender.getNextLogEvent(QueueLogAppender.java:77), org.bukkit.craftbukkit.v1_13_R2.util.TerminalConsoleWriterThread.run(TerminalConsoleWriterThread.java:27), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING ObjectCleanerThread: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source), io.netty.util.internal.ObjectCleaner$1.run(ObjectCleaner.java:54), io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #1: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.SelectedSelectionKeySetSelector.select(SelectedSelectionKeySetSelector.java:62), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:756), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:411), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING Snooper Timer: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.Object.wait(Unknown Source), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], WAITING Finalizer: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source), java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source), java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Spigot Watchdog Thread: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), org.spigotmc.WatchdogThread.run(WatchdogThread.java:102)], RUNNABLE Server console handler: [org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.ReadConsoleInputW(Native Method), org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleInputHelper(Kernel32.java:761), org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleKeyInput(Kernel32.java:794), org.fusesource.jansi.internal.WindowsSupport.readConsoleInput(WindowsSupport.java:97), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.readConsoleInput(WindowsTerminal.java:215), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.access$000(WindowsTerminal.java:55), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal$1.read(WindowsTerminal.java:157), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:137), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:246), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readCharacter(ConsoleReader.java:2145), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readLine(ConsoleReader.java:2349), net.minecraft.server.v1_13_R2.DedicatedServer$2.run(DedicatedServer.java:91)], RUNNABLE Netty Server IO #3: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.SelectedSelectionKeySetSelector.select(SelectedSelectionKeySetSelector.java:62), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:756), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:411), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING Reference Handler: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.Object.wait(Unknown Source), java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Unknown Source), java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING File IO Thread: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), net.minecraft.server.v1_13_R2.FileIOThread.c(SourceFile:59), net.minecraft.server.v1_13_R2.FileIOThread.run(SourceFile:35), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Attach Listener: [], RUNNABLE Signal Dispatcher: [], RUNNABLE Server thread: [java.lang.Thread.dumpThreads(Native Method), java.lang.Thread.getAllStackTraces(Unknown Source), org.bukkit.craftbukkit.v1_13_R2.CraftCrashReport.call(CraftCrashReport.java:32), net.minecraft.server.v1_13_R2.CrashReportSystemDetails.a(SourceFile:79), net.minecraft.server.v1_13_R2.CrashReport.h(CrashReport.java:66), net.minecraft.server.v1_13_R2.CrashReport.<init>(CrashReport.java:34), net.minecraft.server.v1_13_R2.CrashReport.a(CrashReport.java:260), net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkProviderServer.a(ChunkProviderServer.java:163), net.minecraft.server.v1_13_R2.ChunkProviderServer.getChunkAt(ChunkProviderServer.java:114), net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerChunk.a(SourceFile:87), net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerChunkMap.flush(PlayerChunkMap.java:135), net.minecraft.server.v1_13_R2.WorldServer.doTick(WorldServer.java:291), net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:951), net.minecraft.server.v1_13_R2.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:417), net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:830), net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:728), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #2: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.SelectedSelectionKeySetSelector.select(SelectedSelectionKeySetSelector.java:62), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:756), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:411), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Spigot Metrics Thread: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], RUNNABLE DestroyJavaVM: [],}
Recent tasks from 19124-19154{}
Profiler Position: N/A (disabled)
Player Count: 2 / 20; [EntityPlayer['DiFve'/353, l='world', x=224.96, y=64.00, z=-306.08](DiFve at 224.9635302120048,64.0,-306.079879213813), EntityPlayer['Navv'/2070, l='world', x=480.52, y=60.93, z=-326.93](Navv at 480.51566256336815,60.93065971510908,-326.93490675622644)]
Data Packs: vanilla, file/bukkit (incompatible)
Is Modded: Definitely; Server brand changed to 'Spigot'
Type: Dedicated Server (map_server.txt)
 

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล
สวัสดีงับ ผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมตรงเปลี่ยนชื่อหน่อยงับ คือ ชื่อในเกม ชื่อโลก หรือ ชื่ออะไรงับ?
 

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากชื่อผู้เล่นนะงับ เกิดจาก Chunk ของ World นั้นที่เสียงับ ในกรณีนี้สามารถแก้ได้โดยไปที่ <Folder ของ World นั้น>\region นะงับ แล้วไปลบไฟล์ที่ชื่อว่า r.1.-1.mca งับ
สำคัญ
Chunk นั้น หรือพื้นที่ตั้งแต่ X: 512 Z: -512 ไปถึง X: 1023 Z:-1 สิ่งก่อสร้างจะหายไปทั้งหมดในพื้นที่ที่บอกงับ หากมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญกรุณา Backup World ไว้ก่อนนะงับ
 

DiFve

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
ลองลบแล้วครับ เป็นเหมือนเดิมเลยตอนเวลาเดินเข้าไปในChunkนั้น เซิฟปิดเลยครับ
 

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล
ลองลบแล้วครับ เป็นเหมือนเดิมเลยตอนเวลาเดินเข้าไปในChunkนั้น เซิฟปิดเลยครับ
ถ้าหากไม่ได้ใช้ไปสร้างโลกใน Singleplayer แล้วใส่ Seed "5591596104841466546" (Seed ของโลกนี้) แล้วให้เข้าไปที่พิกัด X:672 Z:-272 ถึง 687,15,-257 ดูงับ จากนั้นไปที่ .minecraft\saves\<ชื่อโลกที่สร้างไว้>\regions\ แล้ว Copy ไฟล์ r.1.-1.mca แล้วไปวางที่ <ชื่อโลกของเซิฟ>\regions ดูงับ ^ ^
 

DiFve

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
หรือจริงๆเป็นตัวอื่นรึเปล่าครับเพราะผมลองก๊อบทั้งหมดไปวางทับ จะเป็นปกติเลย แต่ว่าทุกอย่างจะหายหมดเลยครับ
 

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล
หรือจริงๆเป็นตัวอื่นรึเปล่าครับเพราะผมลองก๊อบทั้งหมดไปวางทับ จะเป็นปกติเลย แต่ว่าทุกอย่างจะหายหมดเลยครับ
อันนี้เป็นที่ Chunk ไม่โหลดนะงับ
ข้อมูล
อ้างอิงจาก (Crash Report ที่โพสต์มา)
Description: Exception generating new chunk
-- Chunk to be generated --
Details:
Location: 40,-17

หากไม่ได้จริงๆให้ลบ Folder ของโลกทิ้งงับ แล้วให้ Server สร้างโลกใหม่เอง (โลกไม่เหมือนเดิม) และถ้าหากต้องการ World แบบเดิมให้ไป Copy Folder โลกที่ได้สร้างใน SinglePlayer มางับ ^ ^
 

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล
และถ้ายังเป็นอยู่ให้เปลี่ยนตัว Spigot 1.13.2 เป็นตัว 1.13.2 ที่เก่ากว่างับ ถ้าหากไม่ได้จริงๆผมจะพยายามหาคำตอบให้นะงับ
อย่างนี้สิ่งก่อสร้างจะหายหมดไหมครับ
หายหมดงับ ถ้าไม่อยากเสี่ยงผมแนะนำให้เปลี่ยนตัวเปิดเซิฟนะงับ จาก Spigot 1.13.2 ล่าสุดเป็น 1.13.2 ที่เก่ากว่างับ ถ้ายังไม่หายผมจะพยายามหาคำตอบให้งับ ^ ^
 

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล
ทำก็ทำได้นะงับ แต่รูปแบบ Chunk และ Biome จะมั่วงับ ถ้าหากต้องการ ผมขอไฟล์ level.dat (WORLD เก่า) เพื่อหา Spawn Chunk ด้วยนะงับ
ข้อมูล
เมื่อหามาได้รู้ว่า Spawn Chunk อยู่ไหน เพื่อดึงไฟล์ข้อมูล World เก่ามาใส่ทับกับ World ใหม่งับ
 

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล
ผมเช็คให้แล้วนะงับ ให้ Copy ไฟล์ r.0.-1.mca มาใส่ <World ใหม่>\regions งับ
สำคัญ
Chunk และ Biome อาจผิดเพี้ยนไปจากเดิม
 
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม