นิยามหรือความหมายของของคำว่า "เก็บ"

Assadathon33282

นักปราบมอนสเตอร์
สวัสดีครับ ผม Assadathon33282 จุดประสงค์ที่เขียนบทความหรือกระทู้นี้ เนื่องมาจาก ได้เกิดข้อสงสัยว่า การเก็บนั้นมีความหมายหรือนิยามว่าอะไร ในที่นี้ ผมได้หยิบยก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพุทธศักราช 2554 นำมาอ้างอิงเนื้อหาบางส่วน หากท่านได้อ่านบทความหรือกระทู้นี้เสร็จแล้ว ก็ขอกราบขอบคุณ ที่สละเวลาอันมีค่าของท่าน คลิกเข้ามาอ่านบทความนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ตาม กรุณาตอบกลับ เพื่อในการพัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพดีขึ้นไป

คำว่า "เก็บ"นั้น ความหมายหรือคำนิยามของผม คือ "การกักตุน หรือ การรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะเวลาชั่วคราว หรือ ถาวร" โดยความหมายใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพุทธศักราช 2554 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ "การเอาไปหรือเอามาจากที่ เช่น เก็บผ้า เก็บผลไม้, เอาเข้าที่ เช่น เอาหนังสือไปเก็บ เอารถไปเก็บ, เอาสิ่งของที่ตกหล่นอยู่ขึ้นมา เช่น เก็บของตก, รวบรวมไว้ เช่น เก็บคะแนน, เรียกเอา เช่น เก็บค่าเช่า เก็บค่านํ้า, รักษาไว้ เช่น ห้องเก็บของ" ซึ่งจากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้นิยามไว้สั่นๆ ว่า "การรักษา" ซึ่ง เมื่อเรานำความหมายดังกล่าว จินตนาการไปว่า หากเรานำความหมายไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก็หมายถึงการรู้จักอดออม,การรักษาสภาพของอาหาร,การรักษาทรัพย์สิน,การประหยัด ฯลฯ ส่วนความหมายโดยข้างต้นนั้น เป็นคำกริยา ระบุถึงการกระทำนั่นเอง

สรุปได้ว่า คำว่า "เก็บ" นั้นคือการรักษาสภาพ หรือ การกระทำที่หมายถึง การเอาไป หรือ เอามาจากจากที่ นั่นเองครับ

แหล่งที่มา (Source) : http://www.royin.go.th/dictionary/index.php
: https://www.google.com/search?q=ควา...droid-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8


ผมรู้ว่าผมอาจจะอธิบายได้ไม่ดีพอ แต่ผมก็แค่หวังว่า คำอธิบายของผมจะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคน ก็หากว่าการอธิบายของผม ผิดพลาดแต่ประการใดๆก็ตาม ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

*ตามกฎ : เนื้อหาของกระทู้ต้องเข้าใจง่าย เขียนด้วยตัวหนังสือขนาดปกติจะดีที่สุด ไม่ใหญ่เกินไปจนเละเทะ ควรจะภาพประกอบด้วยจะดีมาก เพื่อเพื่อความเข้าใจ
*อ้างอิงกฎ : https://mc-th.org/threads/กฏระเบียบต่างๆ-ของบอร์ด-update-2-2-61.9/


Assadathon33282 : ผู้เขียนและเรียบเรียง
Adobe_20190104_175558.jpg
Logo_1.png
 
แก้ไขล่าสุด: