ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1.19.1 Chat Report System

เห็นด้วยกับการที่ microsoft เพิ่ม ระบบ chat report หรือไม่

  • เห็นด้วย

    คะแนน: 0 0.0%
  • ไม่เห็นด้วย

    คะแนน: 1 100.0%

  • ผู้ลงคะแนนทั้งหมด
    1
Top