minecraft 22w18a

  1. EpicEmeraldPlayz

    Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.19 (22w18a)

    วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 4 พ.ค. 2565 สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คำสั่ง/รูปแบบคำสั่ง (Command Format) /place คำสั่งใหม่ที่แทนที่คำสั่ง /placefeature และสามารถวางคุณลักษณะ จิ๊กซอว์ และโครงสร้างในตำแหน่งที่กำหนด โดยมีไวยากรณ์ดังนี้: /place feature <feature> [<pos>] ทำงานเหมือนคำสั่ง...
Top