minecraft 1.18.1 pre-release 1

  1. EpicEmeraldPlayz

    Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18.1 (Pre-Release 1)

    วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 3 ธ.ค. 2564 สิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ทั่วไป (General) Fog หมอกของโลกจะเริ่มต้นห่างจากผู้เล่นมากขึ้น เพื่อทำให้มองเห็นภูมิประเทศที่ห่างไกลมากขึ้น รูปแบบของหมอกถูกเปลี่ยนจากแบบปริมาตรทรงกลม ไปใช้ปริมาตรทรงกระบอกแทน การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (4 รายการ)...
Top