vpsfree

  1. superindy

    การใช้งาน FREE SERVER ฟรี 50 USD เปิด เซิพฟรีๆ

    การใช้งาน DigatalOcean Free Server ฟรี 50 USD และ สอนใช้งาน ปกติเราอยากจะลองทำเซิพเวอร์ก็ต้นทุนแพงในการศึกษาเรื่อง Server Linux หรือเปิดเซิพเกม เช่น Minecraft GTA หรือ เกมอื่นๆ กว่าจะใช้ได้ก็ต้อง จ่ายเงินแพงๆ แน่ที่นี่ ฟรี ฟรี ฟรี จ่ายในราคาที่แพงมากๆ วันนี้เราจะมาสอนการใช้งานแบบระเอียดเลย...
Top