มอดแสงเงา

  1. world trade center มุมทิศเหนือ

    world trade center มุมทิศเหนือ

    ถ่ายบริเวณริมถนนใกล้กับคลองขุดใหม่
  2. ตึก world trade center มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้

    ตึก world trade center มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้

    การก่อสร้างคืบไปประมาณ 70 กว่า%
Top