minecraft snapshot 21w43a

  1. EpicEmeraldPlayz

    Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18 (21w43a)

    ปล่อยออกมาเมื่อ: 27 ต.ค. 2564 สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ World Generation การอัปเกรดโลกเก่า ภูมิประเทศจากชังก์ใหม่จะผสมผสานกับภูมิประเทศที่มีอยู่จากชังก์เดิม ป้องกันไม่ให้เกิดขอบชังก์ที่ผิดพลาดขึ้น เลเยอร์ Bedrock เก่าตั้งแต่ระดับ Y เท่ากับ 0 ถึง 4 ในชังก์เก่าจะถูกแทนที่ด้วย Deepslate หากมี...
Top