minecraft snapshot 21w38a

  1. EpicEmeraldPlayz

    Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18 (21w38a)

    ปล่อยออกมาในเมื่อ: 23 ก.ย. 2564 สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ General Language เพิ่มภาษา Lombard เพิ่มภาษา Toki Pona Options เพิ่มการตั้งค่าแบบแถบเลื่อน "Simulation Distance" เอนทิตีจะไม่ได้รับการอัปเดตและประมวลผลนอกระยะการจำลอง อนุญาตให้ใช้ระยะการเรนเดอร์ที่สูงขึ้นและการใช้งาน CPU น้อยลง...
Top