firework

  1. Bammcool

    Creative Fireworks Mod - ม๊อดดอกไม้ไฟ!

    Credit: www.9minecraft.net รายละเอียด ม๊อดตัวนี้จะเพิ่มแถบของดอกไม้ไฟหลากหลายชนิด และเพิ่มบล็อกที่จะคอยปล่อยพลุออกมาเรื่อยๆ วิธีลงม๊อดตัวนี้ 1) ดาวน์โหลด Forge (จำเป็นก่อนลงทุกๆม๊อด) - ตรวจสอบเวอร์ชั่นให้ตรงกันกับม๊อดก่อนลงด้วยเน้อ :> 2) ดาวน์โหลด Creative Fireworks (ลงในโฟลเดอร์ mods ใน...
Top