computer

  1. circuitkung

    สเปกคอมที่ใช้อยู่ตอนนี้(กาก!)

    คอมที่ใช้อยู่ตอนนี้มันเก่าอยู่นะ CPU : Pentium 2 core @2.10 GHz RAM : 2GB Windows 8.1 PRO 32 Bit สามารถแชร์สเปกคอมของคุณได้ที่กระทู้นี้ (ไว้เป็นแนวทาง)