chunk คืออะไร

  1. KritTH

    Chunk ใน Minecraft คืออะไร?

    เคยทราบหรือเคยสังเกตกันหรือไม่ว่า chunk คืออะไร? Chunk คือ ขนาดพื้นที่ 16×16×256 รวมเป็น 65,356 บล็อค เรียงเป็นตารางแกน x และ y เมื่อผู้เล่นเข้าโลกครั้งแรกโลกจะถูกสร้างรอบๆและเมื่อผู้เล่นออกสำรวจโลก chunk อื่นๆ จะถูกสร้าง (chunk จะถูกสร้างเมื่อเวลา "จำเป็น" เท่านั้น)...
Top