ไทยเดิม

  1. GGuitar_548

    เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. ✨LITE REALM✨ | เซิร์ฟตีมไทเดิม Suvival Role-Play อาชีพ ทำเควส **อยู่ในช่วง BETA**

    LITE REALM เป็นเซิร์ฟ Role-Play Survival ในช่วงสมัยอยุธยาในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยจะมีการแบ่งทั้งสี่เมืองหลักๆคือ อยุธยา, ล้านช้าง, ล้านนา และ ศรีวิชัย ซึ่งแต่ละเมืองก็จะมี Quest และของสุด Iconic ของเมืองนั้นๆ MINECRAFT JAVA 1.18.1 - 1.18.2 IP : play.literealm.xyz MAP ...
Top