17w18a

  1. Tacklezaza

    Minecraft [Java Edition] อัพเดต SNAPSHOT 17w18a

    Minecraft Snapshot 17w18a เป็น Version ที่กำลังเกิบจะปล่อย 1.12! ขึ้นมาทุกทีแล้ว ซึ่งจาก Snapshot ก่อนหน้านี้ก็มี Bug เต็มเลยย หวังว่า 1.12 จะออกมาเร็วๆ นี้นะ:) Update ภายใน Version นี้มีอะไรบ้าง Advancements มีการปรับปรุงรูปแบบ Advancements ทางด้านเปลี่ยนเงื่อนไขการทำ Advancements...
Top