17w16b

  1. Tacklezaza

    Minecraft [Java Edition] อัพเดต SNAPSHOT 17w16b

    Minecraft Snapshot 17W16B ไกล้เข้าไกล้ 1.12 อีกหนึ่งขั้น //โพสต์ก่อนผมก็พูดแบบนี้ o_O ภายใน Version นี้ก็มีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเข้ามา เช่นสิ่งมีชีวิตใหม่ (Illusioners) แล้วก็ก็เน้นแก้ Bug ซะส่วนใหญ่ Illusioner - ภาพลวงตา เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจจะพบได้ใน Woodland mansion...
Top