17w13a

  1. Tacklezaza

    Minecraft [Java Edition] อัพเดต SNAPSHOT 17w13a

    Minecraft SNAPSHOT 17W13A เป็นตัวที่สองก่อนที่จะปล่อยมาเป็น Minecraft Version 1.12 จากภาพก็รู้ๆ กันอยู่แล้วเนอะ นกแก้ว ได้ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกม Minecraft โดยมันจะเกิดภายใน Biome Jungle เราสามารถเลี้ยงมันได้ และเมื่อมันเชื่องแล้ว เราสามารถ Click ขวาที่มันได้แล้วมันก็จะมาอยู่บนไหลของเรา...
Top