1.18 pre-2

  1. EpicEmeraldPlayz

    Minecraft [Java Edition] อัปเดต 1.18 (Pre-Release 2)

    วันที่ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมา: 16 พ.ย. 2564 สิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง General Splashes เปลี่ยนประโยค "Now Java 16!" เป็น "Java 16 + 1 = 17!" Game Core/Engine เปลี่ยนความต้องการขั้นต่ำของ Java จากเวอร์ชัน 16 เป็น 17 การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและบัก (43 รายการ) แหล่งอ้างอิง...
Top