คนกำลังออนไลน์อยู่

ร่วมเป็นหนึ่งในเราวันนี้ คลิกเพื่อเข้าร่วม!

แก้ไขแล้ว VB2010 ขึ้นว่า is not declared

สถานะ
ไม่เปิดสำหรับตอบกลับเพิ่มเติม

NickWildeTH

ᐅ I'm Nick The Fox ᐊ
ผู้ดูแล
ช่วยหน่อยครับมันขึ้นว่า (Visual Basic 2010)
is not declared. It may be inaccessible due to its protection level
โค้ด:
Imports System.Threading
Public Class Form1
  Private TargetProcessHandle As Integer
  Private pfnStartAddr As Integer
  Private pszLibFileRemote As String
  Private TargetBufferSize As Integer
  Public Const PROCESS_VM_READ = &H10
  Public Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2
  Public Const MEM_COMMIT = 4096
  Public Const PAGE_READWRITE = 4
  Public Const PROCESS_CREATE_THREAD = (&H2)
  Public Const PROCESS_VM_OPERATION = (&H8)
  Public Const PROCESS_VM_WRITE = (&H20)
  Public Declare Function ReadProcessMemory Lib "kernel32" ( _
  ByVal hProcess As Integer, _
  ByVal lpBaseAddress As Integer, _
  ByVal lpBuffer As String, _
  ByVal nSize As Integer, _
  ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
  Public Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" ( _
  ByVal lpLibFileName As String) As Integer
  Public Declare Function VirtualAllocEx Lib "kernel32" ( _
  ByVal hProcess As Integer, _
  ByVal lpAddress As Integer, _
  ByVal dwSize As Integer, _
  ByVal flAllocationType As Integer, _
  ByVal flProtect As Integer) As Integer
  Public Declare Function WriteProcessMemory Lib "kernel32" ( _
  ByVal hProcess As Integer, _
  ByVal lpBaseAddress As Integer, _
  ByVal lpBuffer As String, _
  ByVal nSize As Integer, _
  ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
  Public Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" ( _
  ByVal hModule As Integer, ByVal lpProcName As String) As Integer
  Private Declare Function GetModuleHandle Lib "Kernel32" Alias "GetModuleHandleA" ( _
  ByVal lpModuleName As String) As Integer
  Public Declare Function CreateRemoteThread Lib "kernel32" ( _
  ByVal hProcess As Integer, _
  ByVal lpThreadAttributes As Integer, _
  ByVal dwStackSize As Integer, _
  ByVal lpStartAddress As Integer, _
  ByVal lpParameter As Integer, _
  ByVal dwCreationFlags As Integer, _
  ByRef lpThreadId As IntPtr) As Integer
  Public Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" ( _
  ByVal dwDesiredAccess As Integer, _
  ByVal bInheritHandle As Integer, _
  ByVal dwProcessId As Integer) As Integer
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _
  ByVal lpClassName As String, _
  ByVal lpWindowName As String) As Integer
  Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" Alias "CloseHandleA" ( _
  ByVal hObject As Integer) As Integer
  Dim ExeName As String = IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(Application.ExecutablePath)
  Dim SCurrentDll As String
  Dim objMutex As Mutex

  Public Sub Inject()
    On Error GoTo 1
    InjectTimer.Stop()
    'Inject Dll
    Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessTextBox.Text)
    Dim lpThreadId As IntPtr
    TargetProcessHandle = OpenProcess(&H1F0FFF, 0, TargetProcess(0).Id)
    Dim FileDll = SCurrentDll
    pszLibFileRemote = (FileDll)
    pfnStartAddr = GetProcAddress(GetModuleHandle("Kernel32"), "LoadLibraryA")
    TargetBufferSize = 1 + Len(pszLibFileRemote)
    Dim Rtn As Integer
    Dim LoadLibParamAdr As Integer
    LoadLibParamAdr = VirtualAllocEx(TargetProcessHandle, 0, TargetBufferSize, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
    Rtn = WriteProcessMemory(TargetProcessHandle, LoadLibParamAdr, pszLibFileRemote, TargetBufferSize, 0)
    CreateRemoteThread(TargetProcessHandle, 0, 0, pfnStartAddr, LoadLibParamAdr, 0, lpThreadId)
1:   Me.Show()
  End Sub

  Public Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    objMutex = New Mutex(False, "ST70R")
    If objMutex.WaitOne(0, False) = False Then
      objMutex.Close()
      objMutex = Nothing
      MessageBox.Show("Error !!")
      End
    End If
  End Sub

  Public Sub InjectTimer_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles InjectTimer.Tick
    If IO.File.Exists(OpenFileDialog1.FileName) Then
      Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessTextBox.Text)
      If TargetProcess.Length = 0 Then
        StatusLabel.ForeColor = Color.Red
        StatusLabel.Text = ("Waiting for " + ProcessTextBox.Text + ".exe")
      Else
        InjectTimer.Stop()
        DelayTimer.Start()
      End If
    Else
    End If
  End Sub

  Public Sub DelayTimer_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DelayTimer.Tick
    If DelayNumeric.Value = 0 Then
      DelayTimer.Enabled = False
      StatusLabel.ForeColor = Color.Lime
      StatusLabel.Text = "Successfully Injected!"
      For i = 0 To (DllListBox.Items.Count + -1)
        SCurrentDll = DllListBox.Items(i)
        Call Inject()
        If CloseCheckBox.Checked = True Then

          End
        Else
        End If
      Next i
    Else
      DelayNumeric.Value = DelayNumeric.Value - 1
    End If
  End Sub

  Public Sub TimerDate_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TimerDate.Tick
    CarbonFiberTheme1.Text = "Nikii Inject 1.0" + "  [" + DateTime.Now + "]"
  End Sub

  Public Sub CarbonFiberButton4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CarbonFiberButton4.Click
    If IO.File.Exists(OpenFileDialog1.FileName) Then
      Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessTextBox.Text)
      If TargetProcess.Length = 0 Then
        StatusLabel.ForeColor = Color.Red
        StatusLabel.Text = ("Waiting for " + ProcessTextBox.Text + ".exe")
      Else
        InjectTimer.Stop()
        DelayTimer.Start()
      End If
    Else
    End If
  End Sub

  Public Sub BrowseButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BrowseButton.Click
    OpenFileDialog1.Filter = "DLL (*.dll) |*.dll"
    OpenFileDialog1.ShowDialog()
  End Sub

  Private Sub RemoveButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RemoveButton.Click
    For i As Integer = (DllListBox.SelectedItems.Count - 1) To 0 Step -1
      DllListBox.Items.Remove(DllListBox.SelectedItems(i))
    Next
  End Sub

  Private Sub ClearAllButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ClearAllButton.Click
    DllListBox.Items.Clear()
  End Sub

  Private Sub OpenFileDialog1_FileOk(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles OpenFileDialog1.FileOk
    Dim FileName As String
    FileName = OpenFileDialog1.FileName.Substring(OpenFileDialog1.FileName.LastIndexOf("\"))
    Dim DllFileName As String = FileName.Replace("\", "")
    DllListBox.Items.Add(DllFileName)
  End Sub

  Private Sub AutoRadioButton_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object) Handles AutoRadioButton.CheckedChanged
    InjectButton.Enabled = False
    InjectTimer.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub CarbonFiberRadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object) Handles CarbonFiberRadioButton2.CheckedChanged
    InjectButton.Enabled = True
    InjectTimer.Enabled = False
  End Sub
End Class
 
แก้ไขล่าสุด:

Tacklezaza

Tacklezaza
ผู้ดูแล
Visual Basic 2010 ยังมีคนใช้อยู่ แฮะ
เดี๋ยวนี้เขาจะใช้ Visual Studio 2017 กันแล้วงับ แต่ก็อย่างที่ว่าหละ โคตรหนักเครื่องเลย :rolleyes:
 

Plaikrub

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
Public Sub Inject() On Error GoTo 1 InjectTimer.Stop() 'Inject Dll Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessTextBox.Text) Dim lpThreadId As IntPtr TargetProcessHandle = OpenProcess(&H1F0FFF, 0, TargetProcess(0).Id) Dim FileDll = SCurrentDll pszLibFileRemote = (FileDll) pfnStartAddr = GetProcAddress(GetModuleHandle("Kernel32"), "LoadLibraryA") TargetBufferSize = 1 + Len(pszLibFileRemote) Dim Rtn As Integer Dim LoadLibParamAdr As Integer LoadLibParamAdr = VirtualAllocEx(TargetProcessHandle, 0, TargetBufferSize, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE) Rtn = WriteProcessMemory(TargetProcessHandle, LoadLibParamAdr, pszLibFileRemote, TargetBufferSize, 0) CreateRemoteThread(TargetProcessHandle, 0, 0, pfnStartAddr, LoadLibParamAdr, 0, lpThreadId) 1: Me.Show()
ผมไม่เคยเขียน vb นะ แต่การตั้งชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขมันผิดหลักทางภาษาในหลาย ๆ ภาษา ลองเปลี่ยนจาก 1 เป็น a หรืออะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
ผมไม่แน่ใจนะว่าถูกจุดหรือป่าวเพราะไม่มีข้อความ error ที่ชัดเจนกว่านี้
 

TheNongice

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
Visual Basic 2010 ยังมีคนใช้อยู่ แฮะ
เดี๋ยวนี้เขาจะใช้ Visual Studio 2017 กันแล้วงับ แต่ก็อย่างที่ว่าหละ โคตรหนักเครื่องเลย :rolleyes:
ผมก็ยังใช้ 555 (หวงลิขสิทธิ์ฟรีตอน Microsoft แจก)
 

Plaikrub

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
ผมก็ยังใช้ 555 (หวงลิขสิทธิ์ฟรีตอน Microsoft แจก)
Visual Studio Community 2017 ก็ฟรีนะครับ อัพเด็ทนะบ้างครับบางอย่างที่ใหม่ ๆ โปรแกรมอาจจะไม่ support แล้ว
 
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับตอบกลับเพิ่มเติม