แก้ไขเสร็จแล้ว VB2010 ขึ้นว่า is not declared

การสนทนาใน 'สอบถามปัญหา Software (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)' เริ่มโดย NickWildeTH, Sep 30, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. NickWildeTH

  NickWildeTH ✓ NickWildeTH ทีมงาน/ผู้ดูแล Moderator

  ช่วยหน่อยครับมันขึ้นว่า (Visual Basic 2010)
  is not declared. It may be inaccessible due to its protection level
  Code:
  Imports System.Threading
  Public Class Form1
    Private TargetProcessHandle As Integer
    Private pfnStartAddr As Integer
    Private pszLibFileRemote As String
    Private TargetBufferSize As Integer
    Public Const PROCESS_VM_READ = &H10
    Public Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2
    Public Const MEM_COMMIT = 4096
    Public Const PAGE_READWRITE = 4
    Public Const PROCESS_CREATE_THREAD = (&H2)
    Public Const PROCESS_VM_OPERATION = (&H8)
    Public Const PROCESS_VM_WRITE = (&H20)
    Public Declare Function ReadProcessMemory Lib "kernel32" ( _
    ByVal hProcess As Integer, _
    ByVal lpBaseAddress As Integer, _
    ByVal lpBuffer As String, _
    ByVal nSize As Integer, _
    ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
    Public Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" ( _
    ByVal lpLibFileName As String) As Integer
    Public Declare Function VirtualAllocEx Lib "kernel32" ( _
    ByVal hProcess As Integer, _
    ByVal lpAddress As Integer, _
    ByVal dwSize As Integer, _
    ByVal flAllocationType As Integer, _
    ByVal flProtect As Integer) As Integer
    Public Declare Function WriteProcessMemory Lib "kernel32" ( _
    ByVal hProcess As Integer, _
    ByVal lpBaseAddress As Integer, _
    ByVal lpBuffer As String, _
    ByVal nSize As Integer, _
    ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
    Public Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" ( _
    ByVal hModule As Integer, ByVal lpProcName As String) As Integer
    Private Declare Function GetModuleHandle Lib "Kernel32" Alias "GetModuleHandleA" ( _
    ByVal lpModuleName As String) As Integer
    Public Declare Function CreateRemoteThread Lib "kernel32" ( _
    ByVal hProcess As Integer, _
    ByVal lpThreadAttributes As Integer, _
    ByVal dwStackSize As Integer, _
    ByVal lpStartAddress As Integer, _
    ByVal lpParameter As Integer, _
    ByVal dwCreationFlags As Integer, _
    ByRef lpThreadId As IntPtr) As Integer
    Public Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" ( _
    ByVal dwDesiredAccess As Integer, _
    ByVal bInheritHandle As Integer, _
    ByVal dwProcessId As Integer) As Integer
    Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _
    ByVal lpClassName As String, _
    ByVal lpWindowName As String) As Integer
    Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" Alias "CloseHandleA" ( _
    ByVal hObject As Integer) As Integer
    Dim ExeName As String = IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(Application.ExecutablePath)
    Dim SCurrentDll As String
    Dim objMutex As Mutex
  
    Public Sub Inject()
      On Error GoTo 1
      InjectTimer.Stop()
      'Inject Dll
      Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessTextBox.Text)
      Dim lpThreadId As IntPtr
      TargetProcessHandle = OpenProcess(&H1F0FFF, 0, TargetProcess(0).Id)
      Dim FileDll = SCurrentDll
      pszLibFileRemote = (FileDll)
      pfnStartAddr = GetProcAddress(GetModuleHandle("Kernel32"), "LoadLibraryA")
      TargetBufferSize = 1 + Len(pszLibFileRemote)
      Dim Rtn As Integer
      Dim LoadLibParamAdr As Integer
      LoadLibParamAdr = VirtualAllocEx(TargetProcessHandle, 0, TargetBufferSize, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
      Rtn = WriteProcessMemory(TargetProcessHandle, LoadLibParamAdr, pszLibFileRemote, TargetBufferSize, 0)
      CreateRemoteThread(TargetProcessHandle, 0, 0, pfnStartAddr, LoadLibParamAdr, 0, lpThreadId)
  1:   Me.Show()
    End Sub
  
    Public Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      objMutex = New Mutex(False, "ST70R")
      If objMutex.WaitOne(0, False) = False Then
        objMutex.Close()
        objMutex = Nothing
        MessageBox.Show("Error !!")
        End
      End If
    End Sub
  
    Public Sub InjectTimer_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles InjectTimer.Tick
      If IO.File.Exists(OpenFileDialog1.FileName) Then
        Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessTextBox.Text)
        If TargetProcess.Length = 0 Then
          StatusLabel.ForeColor = Color.Red
          StatusLabel.Text = ("Waiting for " + ProcessTextBox.Text + ".exe")
        Else
          InjectTimer.Stop()
          DelayTimer.Start()
        End If
      Else
      End If
    End Sub
  
    Public Sub DelayTimer_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DelayTimer.Tick
      If DelayNumeric.Value = 0 Then
        DelayTimer.Enabled = False
        StatusLabel.ForeColor = Color.Lime
        StatusLabel.Text = "Successfully Injected!"
        For i = 0 To (DllListBox.Items.Count + -1)
          SCurrentDll = DllListBox.Items(i)
          Call Inject()
          If CloseCheckBox.Checked = True Then
  
            End
          Else
          End If
        Next i
      Else
        DelayNumeric.Value = DelayNumeric.Value - 1
      End If
    End Sub
  
    Public Sub TimerDate_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TimerDate.Tick
      CarbonFiberTheme1.Text = "Nikii Inject 1.0" + "  [" + DateTime.Now + "]"
    End Sub
  
    Public Sub CarbonFiberButton4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CarbonFiberButton4.Click
      If IO.File.Exists(OpenFileDialog1.FileName) Then
        Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessTextBox.Text)
        If TargetProcess.Length = 0 Then
          StatusLabel.ForeColor = Color.Red
          StatusLabel.Text = ("Waiting for " + ProcessTextBox.Text + ".exe")
        Else
          InjectTimer.Stop()
          DelayTimer.Start()
        End If
      Else
      End If
    End Sub
  
    Public Sub BrowseButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BrowseButton.Click
      OpenFileDialog1.Filter = "DLL (*.dll) |*.dll"
      OpenFileDialog1.ShowDialog()
    End Sub
  
    Private Sub RemoveButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RemoveButton.Click
      For i As Integer = (DllListBox.SelectedItems.Count - 1) To 0 Step -1
        DllListBox.Items.Remove(DllListBox.SelectedItems(i))
      Next
    End Sub
  
    Private Sub ClearAllButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ClearAllButton.Click
      DllListBox.Items.Clear()
    End Sub
  
    Private Sub OpenFileDialog1_FileOk(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles OpenFileDialog1.FileOk
      Dim FileName As String
      FileName = OpenFileDialog1.FileName.Substring(OpenFileDialog1.FileName.LastIndexOf("\"))
      Dim DllFileName As String = FileName.Replace("\", "")
      DllListBox.Items.Add(DllFileName)
    End Sub
  
    Private Sub AutoRadioButton_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object) Handles AutoRadioButton.CheckedChanged
      InjectButton.Enabled = False
      InjectTimer.Enabled = True
    End Sub
  
    Private Sub CarbonFiberRadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object) Handles CarbonFiberRadioButton2.CheckedChanged
      InjectButton.Enabled = True
      InjectTimer.Enabled = False
    End Sub
  End Class
  

   
  Last edited: Sep 30, 2017
  • ถูกใจ - Like ถูกใจ - Like x 1
  • List
 2. MrTheBank

  MrTheBank สมาชิก

  • มีสาระ - Informative มีสาระ - Informative x 1
  • List
 3. NickWildeTH

  NickWildeTH ✓ NickWildeTH ทีมงาน/ผู้ดูแล Moderator

  ขอบคุณนะครับ
   
  • ถูกใจ - Like ถูกใจ - Like x 1
  • List
 4. Tacklezaza

  Tacklezaza Tacklezaza ทีมงาน/ผู้ดูแล Administrator

  Visual Basic 2010 ยังมีคนใช้อยู่ แฮะ
  เดี๋ยวนี้เขาจะใช้ Visual Studio 2017 กันแล้วงับ แต่ก็อย่างที่ว่าหละ โคตรหนักเครื่องเลย :rolleyes:
   
  • เห็นด้วย - Agree เห็นด้วย - Agree x 2
  • List
 5. Plaikrub

  Plaikrub สมาชิกใหม่

  ผมไม่เคยเขียน vb นะ แต่การตั้งชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขมันผิดหลักทางภาษาในหลาย ๆ ภาษา ลองเปลี่ยนจาก 1 เป็น a หรืออะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
  ผมไม่แน่ใจนะว่าถูกจุดหรือป่าวเพราะไม่มีข้อความ error ที่ชัดเจนกว่านี้
   
 6. TheNongice

  TheNongice สมาชิกใหม่

  ผมก็ยังใช้ 555 (หวงลิขสิทธิ์ฟรีตอน Microsoft แจก)
   
 7. Plaikrub

  Plaikrub สมาชิกใหม่

  Visual Studio Community 2017 ก็ฟรีนะครับ อัพเด็ทนะบ้างครับบางอย่างที่ใหม่ ๆ โปรแกรมอาจจะไม่ support แล้ว
   
Thread Status:
Not open for further replies.

แชร์หน้านี้