เเก้

  1. NickWildeTH

    แก้ไขแล้ว VB2010 ขึ้นว่า is not declared

    ช่วยหน่อยครับมันขึ้นว่า (Visual Basic 2010) is not declared. It may be inaccessible due to its protection level Imports System.Threading Public Class Form1 Private TargetProcessHandle As Integer Private pfnStartAddr As Integer Private pszLibFileRemote As String Private...